Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+

Bohrskolen er som en kreativ og eksperimenterende skole dybt engageret i internationalt samarbejde. Vi er hele tiden aktive og opsøgende i forhold til evt. nye samarbejder og har hen over en årrække samarbejdet med skoler og andre organisationer på tværs af Europa gennem EU's uddannelsesprogram Erasmus+. Skolens aktive deltagelse i arbejdet i Erasmus+ regi styrker bl.a. vores nysgerrighed og opmærksomheden på hvad vi gør, der virker og hvor og hvordan vi som skole kan udvikle os yderligere. Arbejdet bidrager ligeledes til en øget kulturforståelse, tolerance og ikke mindst åbenhed og udsyn i forhold til internationalt samarbejde.

Aktuelt er Bohrskolen i 2019 - 2021 aktive partnere i intet mindre end fire Erasmus+ projekter:

EuroHope
I projektet EuroHope er omdrejningspunktet FN's 17 verdensmål. Skoler på tværs af Europa fokuserer i projektperioden på arbejdet med to verdensmål pr. skole og udveksler erfaringer og inspiration med hinanden gennem hele forløbet. I projektperioden skal elever og medarbejdere besøge hinandens skoler med henblik på bygge bånd på tværs af grænser, styrke følelsen af at være en del af et europæisk fællesskab samt ikke mindst at inspirere hinanden i arbejdet med bæredygtig udvikling og opbygge et engagement i forhold til aktivt at tage del i udviklingen af egen fremtid.

Projektet er et samarbejde mellem Bohrskolen og skoler fra Frankrig, Italien, Polen og Spanien.

School and family - strengthening the bond
Projektet School and Family - Strenghtening the Bond sigter mod at udvikle og styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Der tages afsæt i de første skoleår og hovedmålet er gennem et styrket samarbejde mellem skole og hjem at øge den sociale inklusion. I projektet arbejdes på tværs af de involverede skoler med en række temaer, herunder indsatser, der kan: forebygge skoleforsømmere, øge ligestilling mellem kønnene i forhold til uddannelse samt styrke inddragelsen af forældre og det omgivende samfund i skolen.      

I projektet samarbejder Bohrskolen med skoler fra Italien, Polen, Spanien og Tyskland.   

Personality, Perseverance, Practice, Protection, Promotion: supporting our young sports athletes to succeed in their dual careers
I dette projekt, der knytter sig til Esbjerg Kommunes Eliteidrætsklasser, er det overordnede mål, at udvikle og styrke fundmentet for eliteidrætselever i forhold til både at kunne fokusere på en sportslig udvikling og karriere samtidig med at have et uddannelsesmæssigt fokus. I projektperioden arbejdes med en række temaer, der knytter sig til projektets fomål og lærere, trænere og eliteidrætselever fra de medvirkende partnere mødes på tværs af Europa for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden med henblik på at øge eliteidrætselevernes trivsel og læring.

Bohrskolen er projektleder på projektet og samarbejder med Eliteidræt Esbjerg samt skoler og idrætsklubber fra Belgien, Cypern og Sverige.

Læs mere om projektet

Smart Kids Smart City
Projektet Smart Kids Smart City har til formål at give et kompetenceløft til ledere, lærere og pædagoger på skolerne i Esbjerg Kommune med henblik på at kunne understøtte "smart kids" i en "smart city". Gennem en række kurser og forløb med mulighed for job shadowing arbejdes med at styrke og implementere den internationale dimension, samtidig med at der er fokus på innovation og bæredygtighed. Målet hermed er at uddanne og forberede vores elever på en fremtid med et internationalt fokus på verden og en forståelse af andre kulturer.

Læs mere om projektet

 

Afsluttede Erasmus+ projekter, som Bohrskolen har deltaget i som aktive partnere:

Robo21C – Robotics for primary schools in the 21st century
I projektet Robo21C har omdrejningspunktet været inddragelse af robotteknologi og programmering i undervisningen. Fokus har været dels været på udvikling af undervisningsforløb med robotteknologi og programmering og dels, hvordan lærere og pædagoger kan rustes til at anvende disse teknologier i undervisningen. Projektet, der startede op i september 2015 og blev afsluttet august 2018, har bl.a. affødt etableringen af et læringscenter på Bohrskolen med robotteknologi, 3D-printer og andre teknologier. Læringscenteret er finansieret dels af midler fra Erasmus+ projektet og dels via midler fra Novo Nordisk fonden.

Projektet var et samarbejde med partnere fra England, Litauen, Malta og Spanien.

Læs mere om projektet

Risk taking in the classroom
Projektet Risk taking in the classroom var sigtet på at udvikle lærernes kompetencer i forhold til at undervise på nye måder ved at inspirere og give mulighed for at gøre erfaringer med en eksperimenterende og nytænkende undervisning. Som en del af projektet var der trænings-sessioner, hvor lærere fra partnerlandene deltog, udvekslede erfaringer, diskuterede og reflekterede over de aktiviteter og undervisningsforløb, der blev udarbejdet og præsenteret.

Projektet, der startede op i september 2016 og blev afsluttet august 2018, var et samarbejde mellem partnere fra England, Italien og Litauen.

Læs mere om projektet